Tuân thủ luật bản quyền (DMCA)

PUBG giả lập mong muốn độc giả của mình tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác cũng như chính mình. Mọi bài viết, hình ảnh và tài liệu trên trang web này đều được cấp phép, nguồn gốc và hiển thị phù hợp với các chính sách bản quyền và sở hữu trí tuệ liên quan.

Tuân thủ bản quyền:

Dựa trên Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 (DMCA), văn bản của đạo luật này có thể được tìm thấy trên trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, PUBG giả lập sẽ phản ứng nhanh chóng đối với các khiếu nại về vi phạm bản quyền được báo cáo trên trang web đến đại diện bản quyền được chỉ định của chúng tôi, được xác định dưới đây.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền hành động thay mặt cho người khác và bạn cảm thấy rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sử dụng trên trang web của chúng tôi theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng chuyển tiếp các thông tin sau cho đại diện bản quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ.
  • Xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm.
  • Xác định tài liệu vi phạm bị cáo buộc với thông tin cụ thể đủ để chúng tôi có thể xác định nó.
  • Chi tiết liên hệ của bạn bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v..
  • Tuyên bố rằng bạn tin tưởng một cách thiện chí rằng việc sử dụng tác phẩm theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện hoặc pháp luật cho phép.
  • Tuyên bố dưới hình phạt của tội khai man rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; thông tin trong thông báo là chính xác.

Email đại diện bản quyền của chúng tôi để xử lý Thông báo DMCA: pubggialap.vn@gmail.com

Tìm kiếm và phản hồi:

PUBG giả lập sẽ điều tra các cáo buộc được bao gồm trong một thông báo hợp lệ và đầy đủ khi nhận được nó. Nếu vi phạm bị cáo buộc được chứng minh là hợp pháp, PUBG giả lập sẽ phản ứng tương ứng, có thể bao gồm hạn chế truy cập vào tài liệu được bảo vệ.

Người tái vi phạm:

Chính sách của chúng tôi là đóng các tài khoản vi phạm lặp lại theo DMCA. Cho dù người dùng có vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác hay không, chúng tôi cũng có thể, theo quyết định riêng của mình, hạn chế truy cập vào trang web và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào.